• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 7,890,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/23
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: علاقه مندان به فعالیت های معماری پیشررفته
قيمت: 5,500,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/21
مدرس: مهندس سعید جمشیدی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,540,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/04/28
مدرس: آقای مهندس مزدا نجفی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,470,000 ريال
تاريخ شروع: 1399/05/06
مدرس: آقای مهندس موسایی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: علاقه مندان به تولید برنامه های موبایل

Pages