• ۰٣١٣٢٢۰ ٥٦٤٥
قيمت: 4,910,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/08/18
مدرس: آقای مهندس نجفی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه گروهها خصوصا طراحان داخلی و خارجی ساختمان،انیمیتورها
قيمت: 4,860,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/08/01
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: دانشجویان رشته مهندسی و مدیران پروژه
قيمت: 5,670,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/17
مدرس: آقای مهندس حیدری
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: افرادی که دوره اندرویید مقدماتی را کذارانده اند
قيمت: 5,000,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/28
مدرس: آقای مهندس جمشیدی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: همه علاقه مندان به ایجاد وب سایت
قيمت: 1,570,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/14
مدرس: آقای مهندس اتیقه چی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 4,850,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/02
مدرس: مهندس ترسلی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 1,750,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/15
مدرس: آقای مهندس ترسلی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کارمندان حوزه مالی و حسابداری
قيمت: 2,100,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/07/15
مدرس: آقای مهندس برهانی
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: کارشناسان قراردادها در سازمان های شهرداری ها
نوع دوره: حضوري
تاريخ شروع: 1398/08/08
نوع دوره: حضوري
مخاطبين: مديران , کارشناسان و مشاوران روابط عمومي
قيمت: 5,030,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/05/27
مدرس: مهندس قضاوی
نوع دوره: حضوري
قيمت: 5,090,000 ريال
تاريخ شروع: 1398/06/28
نوع دوره: حضوري

Pages